TZOLKIN FALI

PIECZĘCI

TONÓW

PLASMY 

S.SZ.P.  

VALUM VOTAN

GALERIA   KONTAKT

FLAGA POKOJU

LINKS

 

                 PODSTAWOWE ZNACZENIA I NAZWY POSZCZEGÓLNYCH TONÓW:

Magnetyczny = przyciągający, jednoczący, wyznaczający cel

MAGNETYCZNY TON JEDNOŚCI

Siła Przyciągania (sfera duchowa) przyciąga tematykę

Wszystko, co przyciągnie się magnetycznie, łączy się ze sobą, zaś pozycja, jaką zajmuje razem z pieczęcią, jest pozycją nakreślającą cel.

Cechy osobowości:

[+] zdolności organizacyjne, siła przyciągania, silna osobowość, emanacja ciepła

[-] ospałość, lenistwo, chęć kontrolowania, wykorzystywanie słabszych, dominacja

 

 

 

 

Biegunowy (Lunarny) = stabilizujący, polaryzujący, dopingujący

BIEGUNOWY TON POLARYZACJI

Siła Polaryzacji (sfera fizyczna)

polaryzuje wyzwanie, selekcjonuje tematykę, wnosi temat do życia

 

Dzięki przepływowi energii pomiędzy biegunami wytwarza się stabilność, która jest wzmacniana i rozszerzana przez dualizację. Z tego najczęściej wy­nikają wyzwania osobiste. Biegunowe siły Księżyca, takie jak pełnia i nów, mają zróżnicowane oddziaływanie na życie i albo odpowiadają stabilności, al­bo rzucaniu wyzwań. Balansowanie pomiędzy dwoma biegunami odczuwa­my jako polaryzację.

Cechy osobowości:

[+] odwaga, siła ducha, mocne nerwy, stabilny fundament, cały świat stoi otworem

[-] konfliktowość, nadpobudliwość, rozterki duchowe, skłonność do nałogów, szukanie miejsca w życiu, granie wszystkimi kartami

 

 

 

 

 

Elektryczny = łączący, aktywujący, pomagający

ELEKTRYCZNY TON RYTMU

Silą Bodźców (sfera emocjonalna) pobudza do działań; wprowadza ruch

 

Tam, gdzie istnieją dwa różne bieguny, zawsze występuje przepływ energii z bieguna plusowego (dawca) do bieguna minusowego (odbiorca) i połącze­nie biegunów. Przepływ jest czynnością, każda czynność zaś służy określone­mu celowi. Jest zupełnie bez znaczenie, czy działanie ma charakter pozytyw­ny, czy negatywny. Tu chodzi o zasady, a nie o ich wartościowanie.

Cechy osobowości:

[+] zapał, przedsiębiorczość, temperament, odporność, dodawanie bodźców innym

 

[-] chęć imponowania, nadaktywność, brawura, przesada, uleganie presji, emocje

 

 

 

 

Samoistny = mierzący, rozpoznawalny w formie, objaśniający

SAMOISTNY TON MIARY

Siła Wizji Celu (sfera mentalna) wyznacza ostateczny cel; definiuje program

 

Po pierwszych trzech krokach, które możemy przyrównać do sposobu myśle­nia, czucia i działania, osiągnięty zostaje pierwszy punkt spokoju. Umożliwia on rozpoznanie formy tego, co stworzyłeś w trzech wcześniejszych krokach. Rozpoznanie formy możliwe jest tylko w zupełnym spokoju, a nie w ruchu. W chwili, w której forma zostanie zmierzona, może zostać też bliżej objaśnio­na. Dopiero teraz wszystkie informacje i zbiegi okoliczności stają się widoczne.

Cechy osobowości:

[+] rezolutność, skromność, pozytywny wpływ na ludzi, działanie według planu

[-] przemądrzałość, drobiazgowość, poczucie wyższości, przecenianie rozumu, przedwczesne wnioski, duma, myśliciel

 

 

 

 

 

Wiodący (Nadtonalny) = gromadzący siły, nakazujący, ukierunkowujący

WIODĄCY TON AUTORYTETU

Siła Ukierunkowania (sfera duchowa) naprowadza na cel

 

Tu gromadzone są siły do następnego kroku. W chwili, gdy siły zostaną włą­czone do działań, konieczny jest rozkaz. To pociąga za sobą automatyczne przejęcie odpowiedzialności za wydanie polecenia. Wszędzie tam, gdzie skoncentrowane są siły lub energie w określonym celu, występuje też pro­mieniowanie, ponieważ energii nie można na długo konserwować. Energia chce służyć.

Cechy osobowości:

[+] siła przywódcza, autorytet, człowiek czynu, aktywność, rozsądek

[-] poza, postawa macho, karierowiczostwo, nadużywanie władzy, chwiejność

 

 

 

 

 

Rytmiczny= organizujący, wyrównujący, równoważący

RYTMICZNY TON RÓWNOWAGI

Siła Równowagi (sfera fizyczna) równoważy przebieg; wprowadza poprawki

 

Rytm jest wibracją, utrzymującą się pomiędzy biegunami, w określonym od­stępie czasu. Jeśli różnica pomiędzy biegunami jest duża, właściwy rytm może pojawić się dopiero wtedy, kiedy dokona się wyrównanie. W ten sposób automatycznie wymuszane jest wyrównywanie czy też równoważenie pomię­dzy biegunami. Dopiero wtedy pojawi się rytmiczny porządek, który ma wpływ na wszystkie energie i ruchy.

Cechy osobowości:

[+] koncentracja, silna wola, cierpliwość, opanowanie, wytrwałość

[-] nietolerancja, nieprzystępność, fanatyzm, opór przed zmianą, upór, zakała towarzystwa, głuchy na krytykę

 

 

 

Rezonansowy = wspierający, współbrzmiący, inspirujący, kanalizujący Siedem reprezentuje punkt środkowy w szeregu 13.

                                  REZONANSOWY TON SIŁY MISTYCZNEJ            

Siła Zapłonu (sfera emocjonalna) pobudza do działań; zasila energią; zsyła wsparcie

 

Po prawej i lewej stronie znajduje się po sześć stopni, siedem jest w środku. Z uwagi na centralne położenie może rezonować z prawą i lewą stroną, ale jest to możliwe tylko wtedy, kiedy pomiędzy obiema stronami panuje współ­brzmienie. Jeśli życzenie jest wystarczająco silne, po obu stronach lub biegu­nach zaczyna płynąć inspiracja, by połączyć pomysły, energie lub działania.

Cechy osobowości:

[+] wrażliwość, subtelność, towarzyskość, zdolność perswazji, szósty zmysł

 

[-] skłonność do popadania w panikę, osądy, depresje, zgorzkniałość, pesymizm, przekora.

 

 

 

\

Galaktyczny = wyrównujący, praworządny, harmonizujący

GALAKTYCZNY TON WSPÓŁBRZMIENIA

Siła Harmonizacji (sfera mentalna) usuwa ogniska zapalne; harmonizuje procesy;

łączy poszczególne etapy

Osiem oznacza ustawiczne zmiany w ruchu, które na płaszczyźnie material­nej mogą być zauważalne jako swoista równowaga. Wszystkie inne działania i czynności będą sprawdzane pod kątem prawości, aby już na samym wstę­pie nie zaistniała konieczność wyrównania. W ten sposób wszystkie procesy działają harmonizująco.

Cechy osobowości:

[+] siła przebicia, śmiałość, pracowitość, opanowanie, dyplomacja, człowiek sukcesu

[-] chęć manipulowania innymi, brutalność, wątpliwe morale, bezduszność, oschłość

 

 

 

 

Solarny = rozpoznający, ukierunkowujący działania, pulsujący

SOLARNY TON INTUICJI

Siła Zamiaru (sfera duchowa) naprowadza na drogę

 

Ton dziewiąty cechuje zdolność rozpoznania powiązań, co jest podstawowym wymogiem do ukierunkowania określonego działania. Skupia on tyle energii, że potrafi niemal automatycznie wyznaczyć kierunek działania i co więcej, określić treść intencji, jak również pulsacyjnie promieniować nastroje.

Cechy osobowości:

[+] inspiracja, intuicja, genialność, rezolutność

[-] zarozumialstwo, arogancja, opryskliwość, porywczość, lekkomyślność, potrzeba   ciągłego podejmowania decyzji, niestałość

 

 

 

 

Planetarny = produkujący, doskonalący, manifestujący

                          PLANETARNY TON URZECZYWISTNIENIA

      Siła Uszlachetniania (sfera fizyczna) pokazuje wynik

Zadaniem tonu dziesiątego jest wytworzenie nurtu energetycznego z ten­dencją do dalszego ulepszania. Z tym uwarunkowaniem nie istnieją dla tonu dziesiątego połowiczne sprawy, ponieważ manifestacja pierwotnego celu jest możliwa tylko w całości albo w ogóle. Dlatego w tonie dziesiątym nie ma miejsca na jakiekolwiek kompromisy.

Cechy osobowości:

[+] stanowczość, pracowitość, dociekliwość, motywacja do działań, ciekawość świata

[-] upór, skąpstwo, zachłanność, egoizm, zaślepienie, brak współczucia

 

 

 

 

Spektralny = niosący uwolnienie, pozostawiający, rozwiązujący

SPEKTRALNY TON DYSONANSU

Siła Oczyszczenia (sfera emocjonalna) rozładowuje napięcia, porządkuje teren;

usuwa odpady

Wszystko to, co zostało w poprzednich tonach przyciągnięte, ustabilizowa­ne, powiązane

i wyjaśnione, jak również wyrównane i przygotowane do udrożnienia, może znaleźć tutaj harmonijny odpływ. Warunkiem perfek­cyjnej manifestacji jest usunięcie wszystkich ograniczeń i zastrzeżeń. Tylko tak może dojść do uwolnienia sił skupionych wewnątrz. Z tego względu ton jedenasty jest niezwykle ważny. Daje on nam możliwość sprawdzenia wszystkich powiązań i zobowiązań, jakie mamy w odniesieniu do określonej sytuacji czy sprawy.

Cechy osobowości:

[+] postępowość, patrzenie w przyszłość, zgodność, puszczanie uraz, ulepszanie

[-] drobiazgowość, pamiętliwość, niestabilność, zagubienie, bałaganiarstwo, straty

 

 

 

 

Krystaliczny = uniwersalny, przyporządkowany, współpracujący

KRYSTALICZNY TON STABILIZACJI

Siła Wyższej Prawdy (sfera mentalna) umożliwia przegląd wydarzeń, dokonuje analizy;

zachęca do współpracy

Ton dwunasty przyciąga do siebie wszystko i w ten sposób stwarza wymogi do harmonijnej komunikacji. Dzięki przyporządkowaniu informacji, sytuacji i ludzi wytwarza się atmosfera współpracy. Gotowość do współdziałania i otwar­tego dialogu z innymi pozwala objawić się związkom wśród całego Dzieła Stwo­rzenia w sposób całkowicie przejrzysty.

Cechy osobowości:

[+] rozum analityczny, spostrzegawczość, bezstronność, uczciwość, społecznik, optymalne rozwiązania

[-] manipulowanie innymi, lekceważenie niebezpieczeństw, zniechęcenia

 

 

 

 

Kosmiczny = teraźniejszy, nadzmysłowy, „podejmujący magiczny lot"

KOSMICZNY TON RUCHU

Siła Przemian (sfera duchowa) skupia kwintesencję; przekazuje wynik dalej;

dokonuje zmian i przekształceń

 

Rozwiązanie kwestii, spraw i sytuacji na przestrzeni 13 poziomów czy też 13 dni może zakończyć się sukcesem, jeśli istnieje chęć do ich utrwalenia. Bardzo ważny jest tutaj udział świadomości podczas transcendencji, czyli natychmiasto­wa gotowość do przetransformowania na wyższe poziomy tego, co negatywne, utrudniające i hamujące. Kiedy wszystko znajdzie się już w obiegu, pozostanie jeszcze tylko jeden krok - zdobycie się na odwagę do wkroczenia w następną fa­lę. To właśnie zawiera się w pojęciu „odbyć magiczny lot".

Cechy osobowości:

|+] silne atuty, spostrzegawczość, dokładność; obowiązkowość; elastyczność; genialność

[-] egocentryzm, zarozumiałość, chwiejność, lęki, niesłowność, ściąganie problemów; fałsz